Нормашығармашылық қызмет

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 401-V "Ақпаратқа қол жеткізу туралы" Заңының (бұдан әрі — заң) 8 — бабының 3) тармақшасына сәйкес "Қазақстан "РТРК" АҚ (бұдан әрі-қоғам) квазимемлекеттік сектор субъектісі ретінде ақпараттың иесі болып танылады.

Заңның 3-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес ақпарат иелері өз құзыреті шегінде Интернет-ресурстарда ақпарат иеленушінің құзыретін, өкілеттіктерін, міндеттері мен функцияларын регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ ақпарат иеленушінің нормашығармашылық қызметі туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.

Мәселен, "құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 25) тармақшасына сәйкес нормативтік құқықтық акт қағаз жеткізгіштегі жазбаша ресми құжат және республикалық референдумда қабылданған не уәкілетті орган қабылдаған, құқық нормаларын белгілейтін, құқық нормаларын өзгертетін, толықтыратын, тоқтататын немесе тоқтата тұратын белгіленген нысандағы оған ұқсас электрондық құжат болып табылады.;

Сонымен қатар, П. 34) "құқықтық актілер туралы"Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V Заңына сәйкес уәкілетті орган — Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, сондай-ақ осы органдар мен лауазымды адамдардың құқықтық мәртебесін айқындайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өз құзыретіне сәйкес құқықтық актілер қабылдауға құқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен лауазымды адамдары (Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті, Парламент палаталары, Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы), Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, орталық атқарушы органдар, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, әкімдер, өзге де мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар).

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы № 107-II "Әкімшілік рәсімдер Туралы" заңының 2-1-тармағына сәйкес  мемлекеттiк органның құзыретi деп мемлекеттiк орган қызметiнiң нысанасын айқындайтын оның белгiленген өкiлеттiктерiнiң жиынтығы ұғыныладын;

Мемлекеттiк органның өкiлеттiктерi деп мемлекеттiк органның құқықтары мен мiндеттерi ұғынылады;

Мемлекеттiк органның құқықтары деп белгiлi бiр iс-әрекеттi жасау, басқа тұлғадан (басқа тұлғалардан) белгiлi бiр мiнез-құлықты (ic-әрекеттi немесе iс-әрекет жасаудан тартынуды) талап ету мүмкiндiгi ұғынылады;

Мемлекеттiк органның мiндеттемелерi деп мемлекеттiк орган орындауға мiндеттi iс-әрекет шеңберi ұғынылады;

Мемлекеттiк органның мiндеттерi деп мемлекеттiк орган қызметiнiң негiзгi бағыттары ұғынылады;

Мемлекеттiк органның функциялары деп мемлекеттiк органның қызметтi өз құзыреті шегiнде жүзеге асыруы ұғынылады.

Мемлекеттік органның құзыреті, өкілеттігі, функциялары мен міндеттері Конституцияда, заңдарда және Президент, Үкімет, өзінен жоғары тұрған орталық мемлекеттік орган қабылдайтын өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленеді.

Осының негізінде, Қоғам квазимемлекеттік сектор субъектісі ретінде ақпараттың иесі болып табылады, бұл ретте Заңға сәйкес құзыретін, өкілеттіктерін, міндеттері мен функцияларын және норма шығару қызметі туралы ақпаратты регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді Интернет-ресурстарда орналастыру бойынша міндеттемелер жоқ. Қоғам өз кезегінде мемлекеттік-билік өкілеттіктері бар уәкілетті орган болып табылмайды.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» № 401-V Заңы

Интернет-ресурстарда ақпарат орналастыру туралы 16-бабының:

3-тармағы. Ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда:

5) ақпарат иеленушінің норма шығармашылық қызметі туралы ақпаратты:

  • ақпарат иеленуші қабылдаған нормативтік құқықтық актілер тізбесін;
  • ақпарат иеленуші қабылдаған және қол қойылған телнұсқаларға толық сәйкестікте қолданысқа енгізілген нормативтік құқықтық актілерді;
  • ақпарат иеленуші әзірлейтін нормативтік құқықтық актілер жобаларының мәтіндерін, сондай-ақ түсіндірме жазбаларды, салыстырма кестелерді, ғылыми сараптамалардың қорытындыларын және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің сараптама қорытындыларын;
  • ақпарат иеленуші әзірлейтін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобаларын, сондай-ақ олардың жария талқылануы аяқталғаны туралы есептерді жариялауы тиіс;

Аймақтық арналар